Praktyky Kancelarii Adwokackiej „Prokopyszyn i Partnerzy”

Prawo własności intelektualnej

Obecnie obiekty prawa własności intelektualnej (nazwy firm, znaki towarowe, programy komputerowe, wzorce przemysłowe, wynalazki, korzystne modele) nabywają coraz większego znaczenia, a czasami stają się głównym czynnikiem tworzenia kapitału firmy. Dlatego kwestia odpowiedniej ochrony prawnej prawa własności intelektualnej tych obiektów staje się coraz bardziej aktualna.

Nasi fachowcy świadczą klientom całe spektrum pomocy prawnej w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym obronę naruszonych praw w trybie administracyjnym i sądowym.

Do głównych form pomocy prawnej, świadczenie których zabezpiecza
praktyka prawa własności intelektualnej, należą:

  • opracowanie strategii i wyznaczenie optymalnych sposobów ochrony prawnej, obrony obiektów prawa własności intelektualnej, które przebywają we własności/ użtkowaniu firmy;
  • asysta prawna w przygotowaniu i zawarciu umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw własności intelektualnej, umów koncesji komercyjnej (umów franchisingu), umów zlecenia na tworzenie obiektów prawa własności intelektualnej i in.;
  • doradztwo w sprawach rejestracji obiektów prawa własności intelektualnej;
  • przygotowanie, złożenie i asysta prawna wniosku o rejestracji obiektów prawa własności intelektualnej (nazw firm, znaków towarowych, wzorców przemysłowych, wynalazków, korzystnych modeli);
  • asysta prawna, przedłużenie i wstrzymanie ważności świadectw na znaki dla towarów i usług, a także patentów na wynalazki, korzystne modele, wzorce przemysłowe;
  • administracyjna i sądowa obrona praw własności intelektualnej podczas rozwiązania sporów, powstających wskutek odzyskania, nabycia i użycia praw do obiektów własności intelektualnej, a także sparów, związanych z ich naruszeniem.

JAROSŁAW HASIAK

Adwokat

+38 032 261 15 01
ga@prokopyshynpartners.com