Praktyka sądowa

Praktyky Kancelarii Adwokackiej „Prokopyszyn i Partnerzy”

Praktyka sądowa

Fachowcy naszej kancelarii mają duże doświadczenie reprezentowania interesów klientów w powszechnych, gospodarczych i administracyjnych sądach wszystkich instancji. Głęboka wiedza prawa materialnego w połączeniu z ogromnym doświadczeniem uczestnictwa w procesach sądowych i przemyślaną strategią stosowania przepisów procesowych pozwalają nam osiągać maksymalnie pozytywnego dla naszych klientów wyniku rozwiązania sporu.

Do głównych form pomocy prawnej, świadczenie których zabezpiecza praktyka sądowa, należą:

  • gromadzenie, zapoznanie się i analiza dowodów;
  • określenie strategii i taktyki prowadzenia sprawy sądowej;
  • przygotowanie i wniesienie skargi powodowej, innego pisma procesowego (oświadczenia, podania) do sądu;
  • zapoznanie się i analiza skargi powodowej, wniesionej przeciwko klientowi, przygotowanie zaprzeczeń pisemnych;
  • reprezentowanie interesów klienta podczas rozprawy w sądzie pierwszej instancji, sądzie apelacyjnym i kasacyjnym, w tym zapoznanie się z materiałami sprawy, otrzymanie kopii dokumentów obecnych w materiałach sprawy, a także kopii decyzji, postanowień, uchwał i innych procesowych pism sądu, uczestnictwo w obradach sądowych, przedstawienie dowodów, uczestnictwo w badaniu dowodów, złożenie wniosków, udzielenie ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także realizacja innych procesowych praw klienta;
  • konsultowanie klientów co do możliwości/konieczności przemiany przedmiotu albo podstawy powództwa, zwiększenia albo zmniejszenia rozmiarów po rozczeniu, odmowy od powództwa, uznania powództwa, wniesienia przeciwnego powództwa, zawarcia ugody, oraz sporządzenie procesowe wspomnianych czynności;
  • zaskarżenie decyzji, postanowienia, uchwały i innych pism procesowych w trybie apelacyjnym i kasacyjnym; przygotowanie zaprzeczeń na skargę apelacyjną/kasacyjną przeciwnika procesowego.