Prawo pracy

Praktyky Kancelarii Adwokackiej „Prokopyszyn i Partnerzy”

Prawo pracy

Ustawodawstwo pracy w Ukrainie jest dość skomplikowane i sprzeczne z powodu swojej archaiczności, dość często we właściwy sposób nie reguluje stosunków pomiędzy pracodawcą i pracownikami. Brak odpowiedniej regulacji tych stosunków staje się przyczyną licznych sporów z zakresu prawa pracy. Dlatego należyte sporządzenie oraz ścisłe uregulowanie stosunków z zakresu prawa pracy odpowiada interesom zarówno pracodawcy, jak i pracowników najemnych.

Fachowcy naszej kancelarii posiadają głęboką wiedzę z zakresu ustawodawstwa pracy i mają znaczne doświadczenie jego stosowania, co daje im możliwość świadczyć naszym klientom pomoc prawną w dowolnym segmencie stosunków z zakresu prawa pracy. Nasi fachowcy wielokrotnie uczestniczyli w rozwiązaniu sporów z zakresu prawa pracy, zarówno w trybie sądowym, jak i pozasądowym i zdobyli doświadczenie reprezentowania interesów pracodawcy oraz pracowników.

Naszym klientom pracodawcom zabezpieczamy kompleksową asystę prawną należytego sporządzenia dokumentów i normatywno-prawnego uregulowania stosunków z zakresu prawa na przedsiębiorstwie.

Do głównych form pomocy prawnej, świadczenie których zabezpiecza praktyka prawa pracy, należą:

  • opracowanie dokumentacji kadrowej;
  • przygotowanie umów o pracę i kontraktów z pracownikami oraz personelem kierowniczym;
  • przygotowanie i rejestracja układów zbiorowych pracy, regulaminu pracy, przepisów dotyczących informacji konfidencjonalnej oraz innych lokalnych aktów normatywnych;
  • opracowanie reżimów ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i praw do własności intelektualnej, stworzonej w trakcie wykonywania obowiązków służbowych;
  • przygotowanie umów o obronę danych osobistych i analizę innej dokumentacji w przedmiocie zbadania zgodności z ustawodawstwem z zakresu obrony danych osobistych;
  • przygotowanie projektów postanowień, rozporządzeń, innych aktów zarządu przedsiębiorstwa;
  • pomoc w zatrudnieniu obywateli obcego państwa i otrzymaniu pozwolenia na pracę, rejestracje obywateli obcego państwa w urzędach zajmujących się migracją;
  • doradztwo w sprawach ochrony pracy, opłaty pracy, premiowania, naliczeń ubezpieczeniowych i emerytalnych, ulg socjalnych;
  • reprezentowanie podczas uregulowania sporów z zakresu prawa pracy;
  • asysta prawna i reprezentowanie interesów w sądach w rozwiązaniu indywidualnych i zbiorowych sporów z zakresu prawa pracy.