Partner zarządzający, Wasyl Hrynchuk, wziął udział w XVII Międzynarodowym Forum “Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe” w Warszawie.

01/06/2023 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 28 kwietnia 2023 roku Wasyl Hrynchuk, partner zarządzający firmy, wraz z Piotrem Włodawcem, starszym partnerem Kancelarii “PROKURENT” (Rzeczpospolita Polska, Warszawa), z którą współpracujemy w zakresie świadczenia pomocy prawnej, wzięli udział w XVII Międzynarodowym Forum “Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe”, które odbyło się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii RP (Warszawa). Podczas wydarzenia omówiono kwestie współpracy handlowej […]

Nowe możliwości reprezentacji i ochrony praw i interesów w Rzeczypospolitej Polskiej

26/04/2023 Posted Posted in Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że zawarliśmy porozumienie o współpracy w zakresie pomocy prawnej pomiędzy naszą firmą a Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów „Prokurent” (Rzeczpospolita Polska, Warszawa), które pozwoli nam wykorzystać wzajemny potencjał firm do świadczenia usług na rzecz klientów ukraińskich potrzebujących pomocy prawnej w Polsce oraz klientów polskich potrzebujących pomocy prawnej na Ukrainie. https://prokurent.com/o-nas/

Prawnik spółki poprowadził wykład dla studentów Wydziału Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii

19/10/2022 Posted Posted in Aktualności

W dniu 19 października 2022 r. mec. Taras Seniv na zaproszenie kierownika katedry teorii państwa i prawa, doc. Maryny Mykolaivnej Olashyn, wygłosił wykład dla studentów wydziału prawa Lwowskiego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii. Podczas wykładu Taras Seniv opowiedział o swoim doświadczeniu w ochronie praw klientów w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Ponadto prawnik wraz z naukowcami i […]

Prawnik firmy odniósł zwycięstwo w Europejskim Trybunale Praw Człowieka

21/09/2022 Posted Posted in Aktualności

Prawnik firmy Taras Seniv odniósł zwycięstwo w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. 20 września 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował orzeczenie w sprawie Kadushkevich vs Ukraine (skarga nr 21702/14). Sąd orzekł, że państwo dopuściło się naruszenia praw skarżącego, które są przewidziane w art. 5 pkt 1.3 Konwencji. W związku z powyższym sąd uznał zatrzymanie skarżącego, […]

Prawnik spółki skutecznie bronił przewodniczącego rady gminy w sprawie o wykroczenie administracyjne

02/02/2022 Posted Posted in Aktualności

Adwokat firmy Arsen Astashkin skutecznie reprezentował i chronił interesy klienta – szefa organu przedstawicielskiego samorządu terytorialnego, w przypadku pociągnięcia klienta do odpowiedzialności administracyjnej na podstawie części 1 art. 172-7 Kodeksu wykroczeń administracyjnych (niezgłoszenie przez osobę w przypadkach i trybie przewidzianym prawem istnienia rzeczywistego konfliktu interesów) oraz zgodnie z częścią 2 art. 172-7 KupAP (podejmowanie decyzji […]

Prawnik firmy skutecznie bronił interesów klienta w procesie derywacyjnym

18/02/2020 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

Prawnik firmy Jarosław Hasiak skutecznie bronił interesów klienta w sporze z powództwa wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesionym w imieniu spółki, z żądaniem naprawienia szkody wyrządzonej spółce przez byłego kierownika w kwota około 1,5 mln hrywien. Po rozpatrzeniu wskazanej sprawy Sąd Gospodarczy Obwodu Lwowskiego zaspokoił w całości roszczenia, z czym zgodził się również Zachodni Apelacyjny […]

Prawnicy firmy brali udział w LVIV LEGAL CRIMINAL TALKS

14/02/2020 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

13 lutego 2020 r. prawnicy firmy Taras Seniv i Jarosław Hasyak wzięli udział w imprezie LWÓW LEGAL CRIMINAL TALKS, którą zorganizowało Stowarzyszenie Prawników Ukrainy. W trakcie wydarzenia omówiono specyfikę rozpatrywania przez Wysoki Sąd Antykorupcyjny spraw związanych z przestępstwami korupcyjnymi, prowadzenia tajnych czynności śledczych (poszukiwań), konkurencji w doborze środków zapobiegawczych oraz inne rzeczywiste problemy stosowania prawa […]

Prawnicy firmy skutecznie bronili interesów klienta w sporze z Państwową Inspekcją Kontroli Architektonicznej i Budowlanej we Lwowie

02/12/2019 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

Prawnicy firmy z powodzeniem reprezentowali i bronili interesów klienta – podmiotu działalności urbanistycznej w sporze z Państwowym Inspektoratem Kontroli Architektonicznej i Budowlanej we Lwowie o zażalenie w sądzie na postanowienie o postawieniu klienta przed sądem zgodnie z przepisami Ustawy Ukrainy „O odpowiedzialności za wykroczenia w sferze działalności urbanistycznej”. W wyniku udzielonej pomocy prawnej postanowieniem lwowskiego […]

Prawnik firmy został wpisany do Komitetu Ochrony Praw Adwokatów i Gwarancji Działalności Adwokackiej Obwodu Lwowskiego

25/10/2019 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

Decyzją Rady Adwokackiej Obwodu Lwowskiego z dnia 25 października 2019 r. adwokat spółki Taras Seniw został włączony do Komitetu Ochrony Praw Adwokatów i Gwarancji Działalności Adwokackiej Obwodu Lwowskiego. Taras Seniv będzie monitorował przestrzeganie praw i gwarancji adwokackich podczas dochodzenia prawników przez organy ścigania.

Prawnik firmy wziął udział w V etapie ogólnopolskiej dyskusji Projektu strategii własności intelektualnej

11/10/2019 Posted Posted in Aktualności

11 października 2019 r. prawnik firmy Jarosław Hasiak wziął udział w V etapie ogólnopolskiej dyskusji Projektu strategii własności intelektualnej. Podczas wydarzenia uczestnicy dyskutowali na tematy związane z zarządzaniem państwem w zakresie własności intelektualnej, zagadnieniami organizacji systemu ochrony własności intelektualnej, zagadnieniami stanowienia prawa ochrony własności intelektualnej, zagadnieniami ochrony praw własności intelektualnej.

Prawnicy firmy wzięli udział w Ogólnoukraińskim forum na temat bezpieczeństwa korporacyjnego i prawnego

09/08/2019 Posted Posted in Aktualności

9 sierpnia 2019 r. prawnicy spółki Arsen Astaszkin, Taras Seniv i Wasyl Grynczuk wzięli udział w Ogólnoukraińskim Forum Prawnego Bezpieczeństwa Korporacyjnego. Podczas forum, w celu wymiany doświadczeń, uczestnicy poruszali szereg aktualnych zagadnień, w szczególności: szpiegostwo korporacyjne i kryminalistykę; przestępstwa korporacyjne; dossier kontrahenta lub konkurenta, które należy wziąć pod uwagę; fantomowi kontrahenci, jak być bezpiecznym; konflikty […]

Prawnicy firmy skutecznie bronili interesów klienta przed Sądem Najwyższym

15/05/2019 Posted Posted in Aktualności

Prawnicy firmy z powodzeniem reprezentowali interesy klienta – urzędnika spółki handlowej w sporze o roszczenie pochodne członka tej spółki o odszkodowanie, których łączna kwota została określona przez powoda na ponad UAH 2 400 000. W wyniku udzielonej pomocy prawnej Uchwała Sądu Najwyższego w ramach Kasacyjnego Sądu Gospodarczego z dnia 15 maja 2019 r. utrzymała w mocy […]