Partner zarządzający, Wasyl Hrynchuk, wziął udział w XVII Międzynarodowym Forum “Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe” w Warszawie.

01/06/2023 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 28 kwietnia 2023 roku Wasyl Hrynchuk, partner zarządzający firmy, wraz z Piotrem Włodawcem, starszym partnerem Kancelarii “PROKURENT” (Rzeczpospolita Polska, Warszawa), z którą współpracujemy w zakresie świadczenia pomocy prawnej, wzięli udział w XVII Międzynarodowym Forum “Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe”, które odbyło się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii RP (Warszawa). Podczas wydarzenia omówiono kwestie współpracy handlowej […]

Nowe możliwości reprezentacji i ochrony praw i interesów w Rzeczypospolitej Polskiej

26/04/2023 Posted Posted in Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że zawarliśmy porozumienie o współpracy w zakresie pomocy prawnej pomiędzy naszą firmą a Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów „Prokurent” (Rzeczpospolita Polska, Warszawa), które pozwoli nam wykorzystać wzajemny potencjał firm do świadczenia usług na rzecz klientów ukraińskich potrzebujących pomocy prawnej w Polsce oraz klientów polskich potrzebujących pomocy prawnej na Ukrainie. https://prokurent.com/o-nas/

Prawnik spółki poprowadził wykład dla studentów Wydziału Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii

19/10/2022 Posted Posted in Aktualności

W dniu 19 października 2022 r. mec. Taras Seniv na zaproszenie kierownika katedry teorii państwa i prawa, doc. Maryny Mykolaivnej Olashyn, wygłosił wykład dla studentów wydziału prawa Lwowskiego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii. Podczas wykładu Taras Seniv opowiedział o swoim doświadczeniu w ochronie praw klientów w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Ponadto prawnik wraz z naukowcami i […]

Prawnik firmy odniósł zwycięstwo w Europejskim Trybunale Praw Człowieka

21/09/2022 Posted Posted in Aktualności

Prawnik firmy Taras Seniv odniósł zwycięstwo w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. 20 września 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował orzeczenie w sprawie Kadushkevich vs Ukraine (skarga nr 21702/14). Sąd orzekł, że państwo dopuściło się naruszenia praw skarżącego, które są przewidziane w art. 5 pkt 1.3 Konwencji. W związku z powyższym sąd uznał zatrzymanie skarżącego, […]

Prawnik spółki skutecznie bronił przewodniczącego rady gminy w sprawie o wykroczenie administracyjne

02/02/2022 Posted Posted in Aktualności

Adwokat firmy Arsen Astashkin skutecznie reprezentował i chronił interesy klienta – szefa organu przedstawicielskiego samorządu terytorialnego, w przypadku pociągnięcia klienta do odpowiedzialności administracyjnej na podstawie części 1 art. 172-7 Kodeksu wykroczeń administracyjnych (niezgłoszenie przez osobę w przypadkach i trybie przewidzianym prawem istnienia rzeczywistego konfliktu interesów) oraz zgodnie z częścią 2 art. 172-7 KupAP (podejmowanie decyzji […]

Upowszechnienie praktyki sądowej w zakresie ścigania osób za naruszenie warunków kwarantanny, norm i przepisów sanitarnych

02/04/2020 Posted Posted in Blog

Przeprowadzona analiza praktyki sądowej (około 100 orzeczeń sądowych, które zostały opublikowane w Jednolitym Państwowym Rejestrze Orzeczeń Sądowych) daje podstawy do stwierdzenia, co następuje: 1. bezwzględna większość (ponad 80%) protokołów o naruszeniu zasad kwarantanny, norm i zasad sanitarnych sądy przesyłają do organów ścigania, które przygotowały odpowiednie materiały, w celu należytego rejestracja i usuwanie braków (do rewizji) […]

Odpowiedzialność za naruszenie warunków kwarantanny, zasad i przepisów sanitarnych

Posted Posted in Blog

W dniu 17 marca 2020 r. weszła w życie ustawa Ukrainy „O zmianie niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy w celu zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się choroby koronawirusowej (COVID-19)”, która ustanawia odpowiedzialność administracyjną za naruszenie w nowym wydaniu zostały określone zasady dotyczące kwarantanny osób, a także art. 325 Kodeksu karnego Ukrainy, który przewidywał odpowiedzialność karną za naruszenie […]

Zmiany legislacyjne w zakresie naliczania czynszów, obliczania przedawnienia i innych nowości w związku z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusowej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

31/03/2020 Posted Posted in Blog

30 marca 2020 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę Ukrainy „O zmianie niektórych aktów ustawodawczych w celu zapewnienia dodatkowych gwarancji społecznych i ekonomicznych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusowej (COVID-2019)” [ nr 3275 z dnia 29 marca 2020 r.]. W wymienionej ustawie między innymi „Przepisy końcowe i przejściowe” Kodeksu cywilnego Ukrainy zostały uzupełnione o […]

Prawnik firmy skutecznie bronił interesów klienta w procesie derywacyjnym

18/02/2020 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

Prawnik firmy Jarosław Hasiak skutecznie bronił interesów klienta w sporze z powództwa wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesionym w imieniu spółki, z żądaniem naprawienia szkody wyrządzonej spółce przez byłego kierownika w kwota około 1,5 mln hrywien. Po rozpatrzeniu wskazanej sprawy Sąd Gospodarczy Obwodu Lwowskiego zaspokoił w całości roszczenia, z czym zgodził się również Zachodni Apelacyjny […]

Prawnicy firmy brali udział w LVIV LEGAL CRIMINAL TALKS

14/02/2020 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

13 lutego 2020 r. prawnicy firmy Taras Seniv i Jarosław Hasyak wzięli udział w imprezie LWÓW LEGAL CRIMINAL TALKS, którą zorganizowało Stowarzyszenie Prawników Ukrainy. W trakcie wydarzenia omówiono specyfikę rozpatrywania przez Wysoki Sąd Antykorupcyjny spraw związanych z przestępstwami korupcyjnymi, prowadzenia tajnych czynności śledczych (poszukiwań), konkurencji w doborze środków zapobiegawczych oraz inne rzeczywiste problemy stosowania prawa […]

Prawnicy firmy skutecznie bronili interesów klienta w sporze z Państwową Inspekcją Kontroli Architektonicznej i Budowlanej we Lwowie

02/12/2019 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

Prawnicy firmy z powodzeniem reprezentowali i bronili interesów klienta – podmiotu działalności urbanistycznej w sporze z Państwowym Inspektoratem Kontroli Architektonicznej i Budowlanej we Lwowie o zażalenie w sądzie na postanowienie o postawieniu klienta przed sądem zgodnie z przepisami Ustawy Ukrainy „O odpowiedzialności za wykroczenia w sferze działalności urbanistycznej”. W wyniku udzielonej pomocy prawnej postanowieniem lwowskiego […]

Prawnik firmy został wpisany do Komitetu Ochrony Praw Adwokatów i Gwarancji Działalności Adwokackiej Obwodu Lwowskiego

25/10/2019 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

Decyzją Rady Adwokackiej Obwodu Lwowskiego z dnia 25 października 2019 r. adwokat spółki Taras Seniw został włączony do Komitetu Ochrony Praw Adwokatów i Gwarancji Działalności Adwokackiej Obwodu Lwowskiego. Taras Seniv będzie monitorował przestrzeganie praw i gwarancji adwokackich podczas dochodzenia prawników przez organy ścigania.