Aktualności

Prawnik firmy odniósł zwycięstwo w Europejskim Trybunale Praw Człowieka

Prawnik firmy Taras Seniv odniósł zwycięstwo w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

20 września 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował orzeczenie w sprawie Kadushkevich vs Ukraine (skarga nr 21702/14).

Sąd orzekł, że państwo dopuściło się naruszenia praw skarżącego, które są przewidziane w art. 5 pkt 1.3 Konwencji. W związku z powyższym sąd uznał zatrzymanie skarżącego, które miało miejsce w dniu 19.09.2013 r., za arbitralne, a jego zatrzymanie za bezpodstawne.
Sąd przyznał również skarżącemu słuszne zadośćuczynienie: 3900 euro zadośćuczynienia za szkody moralne i 500 euro zadośćuczynienia za koszty sądowe.

Taras Seniv bronił skarżącego nie tylko przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, ale także przez cały okres krajowego postępowania karnego aż do jego zamknięcia z powodu odmowy prokuratury podtrzymania aktu oskarżenia.

Pełny tekst orzeczenia ETPC można znaleźć pod następującym linkiem:

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22\%22CASE%20OF%20KADUSHKEVYCH%20v.%20UKRAINE\%22%22],%22itemid%22:[%22001-219264%22]}