Blog

Zmiany legislacyjne w zakresie naliczania czynszów, obliczania przedawnienia i innych nowości w związku z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusowej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

30 marca 2020 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę Ukrainy „O zmianie niektórych aktów ustawodawczych w celu zapewnienia dodatkowych gwarancji społecznych i ekonomicznych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusowej (COVID-2019)” [ nr 3275 z dnia 29 marca 2020 r.].

W wymienionej ustawie między innymi „Przepisy końcowe i przejściowe” Kodeksu cywilnego Ukrainy zostały uzupełnione o nowe pozycje, w szczególności:

– pkt 12: w okresie kwarantanny ustanowionej przez Gabinet Ministrów Ukrainy w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby koronawirusowej (COVID-19), terminy określone w artykułach 257 (ogólne ograniczenie działania), 258 (szczególne ograniczenie 362 (prawo pierwszeństwa nabycia udziału w prawie współwłasności częściowej), 559 (wygaśnięcie poręczenia), 681 (przedawnienie roszczeń z tytułu wad rzeczy sprzedanej), 728 (przedawnienie roszczeń do roszczeń o odstąpienie od umowy podarunkowej), 786 (dochodzenie przedawnienia wymagań wynikających z umowy o pracę), 1293 (prawo do zakwestionowania czynności wykonawcy testamentu) niniejszego Kodeksu ulegają przedłużeniu o czas trwania takiej kwarantanny;

– pkt 13: w okresie wdrażania na Ukrainie środków zapobiegających wystąpieniu, rozprzestrzenianiu się i rozprzestrzenianiu się epidemii, pandemii, w szczególności choroby koronawirusowej (COVID-19), zabrania się podwyższania oprocentowania w ramach umowa kredytowa;

– pkt 14: od momentu ustanowienia kwarantanny wprowadzonej uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy „O zapobieganiu rozprzestrzeniania się na terytorium kraju ostrej choroby układu oddechowego COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 Ukrainy” pod nr 211 z dnia 11 marca 2020 r. (z następującymi zmianami i uzupełnieniami) i do czasu jej zakończenia zgodnie z procedurą określoną prawem najemca jest zwolniony z opłaty za korzystanie z nieruchomości zgodnie z częścią szóstą 762 tego kodeksu (norma ta stanowi, że najemca jest zwolniony z opłaty za cały czas, w którym z nieruchomości nie mógł korzystać z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności).

Ponadto wskazana Ustawa wprowadziła również zmiany do Kodeksu Cywilnego Ukrainy, w szczególności rozdział IX „Postanowienia końcowe” Kodeksu Cywilnego Ukrainy został uzupełniony o nową klauzulę 7 o następującej treści:

„Podczas kwarantanny ustanowionej przez Gabinet Ministrów Ukrainy w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby koronawirusowej (COVID-19), warunki określone w art. 232 (procedura nakładania kar pieniężnych), 269 (gwarancje jakości towarów; roszczenia w związku z wadami dostarczonych towarów), 322 (odpowiedzialność za naruszenie umowy podwykonawstwa na budowę kapitału), 324 (umowa podwykonawstwa na prace projektowe i badawcze) niniejszego Kodeksu ulega przedłużeniu na czas takiej kwarantanny.

Tak więc ustawa Ukrainy „O zmianie niektórych aktów ustawodawczych w celu zapewnienia dodatkowych gwarancji społecznych i ekonomicznych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusowej (COVID-2019)” [nr 3275 z dnia 29 marca 2020 r.], w przypadku podpisania przez Prezydenta Ukrainy:

  • 1. przedłuża okres przedawnienia przewidziany przez niektóre normy Komitetu Centralnego Ukrainy i Kodeksu Cywilnego Ukrainy. Oznaczać to będzie, że na czas trwania kwarantanny (od 12 marca 2020 r. do jej zakończenia) zostanie wydłużony czas trwania przedawnienia (zarówno ogólnego, jak i szczególnego). W związku z tym wydłużenie terminu, w którym osoba może zwrócić się do sądu z żądaniem ochrony jej prawa i/lub interesu, ulegnie znacznemu wydłużeniu.

  • 2. reguluje tryb pobierania czynszu z tytułu umów najmu. Tym samym od momentu ustanowienia kwarantanny (od 12 marca 2020 r.) do jej zakończenia zgodnie z procedurą określoną prawem, najemca jest zwolniony z opłat za korzystanie z nieruchomości, zgodnie z częścią 6 art. 762 Kodeksu Cywilnego Ukrainy. Norma ta stanowi, że najemca jest zwolniony z opłat za cały czas, w którym nieruchomość nie mogła być przez niego użytkowana z powodu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Tym samym, jeżeli najemca nie może korzystać z nieruchomości zgodnie z uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 211 z dnia 11 marca 2020 r. lub innymi aktami lokalnymi przyjętymi w celu wykonania tej uchwały, jest zwolniony z obowiązku płacenia czynszu.< /p>
  • 3. wyraźnie zakazuje bankom i innym instytucjom finansowym podnoszenia stóp procentowych w ramach umów kredytowych. Należy jednak pamiętać, że mówimy tylko o umowach kredytowych, a nie umowach pożyczki.

    Apelujemy o ścisłe przestrzeganie wszystkich zasad i przepisów. Uważaj na siebie i bądź zdrowy!

    Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych konsultacji i wyjaśnień lub innej pomocy prawnej – skontaktuj się z nami, chętnie Ci pomożemy!

    Adwokat Jarosław Hasiak