Upowszechnienie praktyki sądowej w zakresie ścigania osób za naruszenie warunków kwarantanny, norm i przepisów sanitarnych

02/04/2020 Posted Posted in Blog

Przeprowadzona analiza praktyki sądowej (około 100 orzeczeń sądowych, które zostały opublikowane w Jednolitym Państwowym Rejestrze Orzeczeń Sądowych) daje podstawy do stwierdzenia, co następuje: 1. bezwzględna większość (ponad 80%) protokołów o naruszeniu zasad kwarantanny, norm i zasad sanitarnych sądy przesyłają do organów ścigania, które przygotowały odpowiednie materiały, w celu należytego rejestracja i usuwanie braków (do rewizji) […]

Odpowiedzialność za naruszenie warunków kwarantanny, zasad i przepisów sanitarnych

Posted Posted in Blog

W dniu 17 marca 2020 r. weszła w życie ustawa Ukrainy „O zmianie niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy w celu zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się choroby koronawirusowej (COVID-19)”, która ustanawia odpowiedzialność administracyjną za naruszenie w nowym wydaniu zostały określone zasady dotyczące kwarantanny osób, a także art. 325 Kodeksu karnego Ukrainy, który przewidywał odpowiedzialność karną za naruszenie […]

Zmiany legislacyjne w zakresie naliczania czynszów, obliczania przedawnienia i innych nowości w związku z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusowej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

31/03/2020 Posted Posted in Blog

30 marca 2020 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę Ukrainy „O zmianie niektórych aktów ustawodawczych w celu zapewnienia dodatkowych gwarancji społecznych i ekonomicznych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusowej (COVID-2019)” [ nr 3275 z dnia 29 marca 2020 r.]. W wymienionej ustawie między innymi „Przepisy końcowe i przejściowe” Kodeksu cywilnego Ukrainy zostały uzupełnione o […]

Prawnik firmy skutecznie bronił interesów klienta w procesie derywacyjnym

18/02/2020 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

Prawnik firmy Jarosław Hasiak skutecznie bronił interesów klienta w sporze z powództwa wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesionym w imieniu spółki, z żądaniem naprawienia szkody wyrządzonej spółce przez byłego kierownika w kwota około 1,5 mln hrywien. Po rozpatrzeniu wskazanej sprawy Sąd Gospodarczy Obwodu Lwowskiego zaspokoił w całości roszczenia, z czym zgodził się również Zachodni Apelacyjny […]

Prawnicy firmy brali udział w LVIV LEGAL CRIMINAL TALKS

14/02/2020 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

13 lutego 2020 r. prawnicy firmy Taras Seniv i Jarosław Hasyak wzięli udział w imprezie LWÓW LEGAL CRIMINAL TALKS, którą zorganizowało Stowarzyszenie Prawników Ukrainy. W trakcie wydarzenia omówiono specyfikę rozpatrywania przez Wysoki Sąd Antykorupcyjny spraw związanych z przestępstwami korupcyjnymi, prowadzenia tajnych czynności śledczych (poszukiwań), konkurencji w doborze środków zapobiegawczych oraz inne rzeczywiste problemy stosowania prawa […]